Tuesday, October 3, 2017

परमेश्वर कशावरून आहे ? | Basis of God’s Exisitence


तार्किक, बुद्धिवादी लोक म्हणतात की, ईश्वर असेल तर दाखवा आणि ईश्वर डोळ्यांना दिसत नसेल तर परमेश्वर नाहीच.  यामुळे प्रथम परमेश्वर म्हणजे काय ?  हे समजले पाहिजे.  परमेश्वर ही कल्पना नाही.  परमेश्वर ही विश्वामधील घटादि विषयांच्याप्रमाणे एखादा विषय नाही.  परमेश्वर ही एखादी मर्त्य व्यक्ति नाही.  परमेश्वर म्हणजे शरीर नाही किंवा परमेश्वर ही अंधश्रद्धाही नाही.  मग परमेश्वर म्हणजे काय ?  वेदांच्यामध्ये विस्तारपूर्वक युक्तिवादाने परमेश्वराचे अस्तित्व सिद्ध करून परम्श्वराच्या स्वरूपाचे वर्णनही केले आहे.  

कारणं विना कार्यं न सिद्ध्यति | (न्याय) प्रत्येक निर्मित कार्यामागे कारण हे आहेच.  मग ते कारण आमच्या डोळ्यांना दिसो अथवा न दिसो, कार्यावरून आम्ही अनुमानाने कारणाची सत्ता किंवा अस्तित्व मान्य करतो.  मातीमधून घट निर्माण होण्यासाठी घटाला निर्माण करणारा कोणीतरी चेतनशील कर्ता म्हणजेच कुंभार आवश्यक आहे.  म्हणजेच इथे माती हे कारण (Material Cause) व कुंभार हा कर्ता (Creator) आहे.  कारण व कर्ता एकत्र आल्यानंतर जी निर्मिती होते, त्या प्रत्येक निर्मित वस्तूच्या मागे काहीतरी प्रयोजन असतेच.  

Every creation is a purposeful creation.  Without utility there is no creation.  प्रत्येक निर्मितीच्या मागे जसे निश्चित प्रयोजन आहे, तसेच निश्चित नियोजनही आहे.  Every purposeful creation is a planned creation.  मग हे नियोजन कोण करते ?  नियोजन करणे, हे जडाचे लक्षण नाही.  घट किंवा माती नियोजन करू शकत नाही.  तर मातीमधून घट कसा निर्माण करावा, याचे ज्ञान असणारा कोणीतरी चेतनशील, विवेकी कर्ता असला पाहिजे.  म्हणजे आपणास म्हणता येईल की – Planned, purposeful creation is an intelligent creation.  

घटादि कोणत्याही निर्मितीमागे जर कर्ता असेल तर मग या विशाल, सुसूत्रपणे नियमित असणाऱ्या विश्वाच्या मागे कोणीतरी सचेतन, विचारशील, बुद्धिमान, नियोजक कर्ता असला पाहिजे.  तो कर्ता या सर्वांच्या अतीत असला पाहिजे.  त्याच्यामधूनच हे चराचर विश्व निर्माण झाले.  तो कर्ता म्हणजेच परमेश्वर होय.  


- "भज गोविंदम् |” या परमपूज्य स्वामी स्थितप्रज्ञानंद सरस्वती लिखित पुस्तकामधून, प्रथम आवृत्ति, एप्रिल २०१५   
- Reference: "
Bhaj Govindam" by Param Poojya Swami Sthitapradnyanand Saraswati, 1st Edition, April 2015- हरी ॐ


No comments:

Post a Comment