Tuesday, August 27, 2013

परमेश्वर आहे | God exists
परमेश्वर माझ्या डोळ्यांना दिसत नाही, म्हणून परमेश्वराचे अस्तित्व नाकारणे चुकीचे आहे, कारण विश्वामध्ये अशा अनेक गोष्टी आहेत की, ज्या मला दिसत नाहीत, पण मी त्यांचे अस्तित्व स्वीकारतो.  त्यावर श्रद्धा ठेवतो.

उदा. माझे आईवडील मी पाहतो.  त्यांचेही आईवडील म्हणजे माझे आजी-आजोबा पाहतो.  त्यांचेही आईवडील म्हणजे माझे पणजी-पणजोबा कदाचित पाहतो.  त्यांचे आईवडील, त्यांचे आईवडील मी पाहिलेले नाहीत.  ते कसे होते हेही मला माहीत नाही.  मग “मी त्यांना पाहिले नाही, म्हणून ते नाहीत”, असे म्हटले तर काय होईल ?  यावर विचार केला तर समजते की, त्यांचे अस्तित्व नाकारणे म्हणजे क्रमाक्रमाने स्वतःचेच अस्तित्व नाकारण्यासारखे आहे.

आपण “परमेश्वर आहे”, या विधानावर श्रद्धा ठेवतो आणि नास्तिक लोक “परमेश्वर नाही”, यावर विश्वास म्हणजे श्रद्धा ठेवतात.  काही नाही, असे समजण्यासाठी सुद्धा काहीतरी असण्याची, कोणत्यातरी अस्तित्वाची, सत्तेची आवश्यकता आहे.  मग त्या सत्तेला “परमेश्वर” असा शब्द वापरला किंवा वापरला नाही तरीही सत्तेचे अस्तित्व निर्विवादपणे मानावेच लागते.  म्हणून परमेश्वर नाही, असे म्हणणे म्हणजेच खरे तर अंधश्रद्धा आहे.

सर्वसामान्यतेने मनुष्य – यद् दृश्यं तत् सत्यम् इति | जे दृश्य आहे, जे डोळ्यांना दिसते त्यालाच सत्य मानतो.  म्हणूनच चार्वाक नीति प्रसिद्ध आहे –
यावज्जीवं सुखं जीवेत् ऋणं क्रुत्वा घृतं पिबेत् |
भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः || (चार्वाकनीति)

परंतु प्रत्येक विवेकी पुरुषाने दृश्याच्या पलीकडे जाऊन विचार केला पाहिजे.  दृश्याच्या अतीत असणाऱ्या तत्त्वाचा, अधिष्ठानाचा शोध घेतला पाहिजे.


- "श्रद्धा आणि अंधश्रद्धा" या परमपूज्य स्वामी स्थितप्रज्ञानंद सरस्वती लिखित पुस्तकामधून,  प्रथम आवृत्ति, नोव्हेंबर २०११   
- Reference: "Shraddha Ani Andhashraddha" by Param Poojya Swami Sthitapradnyanand Saraswati, 1st Edition, November 2011
- हरी ॐ


No comments:

Post a Comment