Monday, March 29, 2021

आत्मस्वरूपाचे गुण | Properties of the “Self-Consciousness”

 


श्रुति अनेक शब्दांच्यामधून आत्मस्वरूपाचे प्रतिपादन करीत आहे.  

 

१. अच्छायं – आत्मचैतन्यस्वरूप हे छायारहित, म्हणजेच तमोगुणरहित अज्ञानरहित आहे.  

२. अशरीरं – आत्मस्वरूप नामरूपउपाधिरहित, निरुपाधिक आहे.  

३. अलोहितं – लोहित म्हणजे रक्त-लाल रंगाने युक्त होय. अलोहित म्हणजे रूपरंगरहित निर्विशेष, निराकार स्वरूप आहे.  

४. शुभ्रं – आत्मस्वरूप हे अत्यंत शुद्धस्वरूप, मायारहित आहे.  

५. अक्षरं – ते स्वरूप क्षररहित, म्हणजे अविनाशी, नित्य, शाश्वत आहे.   

६. सत्य – नित्य असल्यामुळेच ते स्वरूप सत्य असून ते तिन्हीही काळांच्यामध्ये सत् स्वरूपाने राहते.  

७. पुरुषाख्यं – तेच स्वरूप ‘पुरुष’ या नावाने संबोधिले जाते. पूर्णत्वात् पुरुषः |  पुरीशयनात् पुरुषः |  जो स्वतःच परिपूर्णस्वरूप असून या शरीरामध्ये निवास करतो, त्यास ‘पुरुष’ असे म्हणतात.  

८. अप्राणं – ते स्वरूप प्राणरहित आहे.  

९. अमनोगोचरं – ते स्वरूप मनबुद्धीला अगोचर असून मन बुद्धीच्याही अतीत आहे.  

१०. शिव – ते स्वरूप आनंदस्वरूप आहे.  

११. शान्तं – ते स्वरूप अत्यंत शांत, निस्तरंग, उत्कर्ष-अपकर्षरहित, वृद्धिक्षयरहित, आविर्भाव-तीरोभावरहित आहे.  ते चैतन्य कधी येत नाही अथवा जातही नाही.  त्यामध्ये कोणतीही वृद्धि किंवा क्षय होत नाही.

१२. सबाह्याभ्यंतरं – ते स्वरूप सर्वांना अंतर्बाह्य व्याप्त करते.  

१३. अजं – ते स्वरूप जन्ममृत्युरहित आहे.  

 

याप्रमाणे असे हे आत्मस्वरूप, जो सर्वत्यागी आहे, तोच जाणू शकेल.  

 

 

- "प्रश्नोपनिषत् " या परमपूज्य स्वामी स्थितप्रज्ञानंद सरस्वती लिखित पुस्तकामधून, प्रथम आवृत्ति,  एप्रिल २०१२ 
- Reference: "
Prashanopanishad" by Param Poojya Swami Sthitapradnyanand  Saraswati, 1st Edition, April 2012- हरी ॐ