Friday, April 10, 2015

अवर्णनीय प्रेम | Love is Indescribable


भगवत्प्रेम जरी अवर्णनीय असले, तरीही ते बाहेर जीवनात व्यक्त होत असल्यामुळे अल्पशा प्रमाणात का होईना वर्णन करता येईल असे कोणीतरी म्हणेल.  व्यवहारात प्रेम करणे म्हणजे काय ?  ज्या व्यक्तीवर प्रेम करतो त्या व्यक्तीची मी प्रशंसा करतो.  स्तुति करतो. वेळप्रसंगी त्या व्यक्तीची निंदा करून तिच्यावर रागावतो.  म्हणजे या प्रेमात स्तुति आहे, निंदा आहे.  कधी त्या व्यक्तीला खायला-प्यायला देऊन प्रेम व्यक्त करतो.  तर कधी तिच्या आरोग्यासाठी हे खाऊ नकोस म्हणुनही सांगतो.  म्हणजेच व्यवहारातील प्रेम वर्णन करता येईल.

उत्कट प्रेमाचे लक्षण कोणते ?  प्रेम ही एक वस्तु नाही.  प्रेमाचा भाव बाह्य आविष्कारामधून, कर्मामधून, संपूर्ण व्यक्त होईल असे नाही.  खायला घालणे, स्तुति करणे म्हणजे प्रेम नाही.  प्रशंसा केली नाही म्हणजे प्रेम नाही असे म्हणणे योग्य नाही.  प्रेमाचे वर्णन कसे करणार ?  माता आपल्या उदरात वाढणाऱ्या बाळावर, तसेच जन्मल्यापासून तिच्या अंतापर्यंत व्यक्त होणारे बहुरंगी प्रेम, जिव्हाळा, वात्सल्य वर्णन करता येत नाही.  तर आई होऊन ते अनुभवावे लागते.

म्हणजेच प्रेम शब्दांनी वर्णन करण्याचा विषय नाही.  प्रेम हा अनुभवण्याचा विषय आहे.  प्रेमाच्या भावात अनुभूति आहे.  तहानेने मन जसे आसुसलेले असते त्याप्रमाणे प्रेमाची तृष्णा कधीही शमत नाही.  तर ती अधिक वाढतच असते.  त्या भावामध्ये प्रियतम परमेश्वरामध्ये तल्लीन होतो.  तन्मय होतो.  त्याच्या चिंतनात देहभान विसरतो.  त्यात अंतरिक शांति आहे.  ते देश, काल, वस्तु, जात, धर्म, पंथ यांनी बद्ध नाही.  ते दाखविता येत नाही.  सांगता येत नाही.  ते अवर्णनीय आहे.


- "नारदभक्तिसूत्र" या परमपूज्य स्वामी स्वरूपानन्द सरस्वती लिखित पुस्तकामधून, तृतीय आवृत्ति, एप्रिल २००६
- Reference: "
Narad Bhaktisutra" by Param Poojya Swami Swaroopanand Saraswati, 3rd Edition, April 2006- हरी ॐ

No comments:

Post a Comment