Wednesday, June 22, 2016

क्रियाशक्ति | Power of Action


प्रत्येक मनुष्यामध्ये जन्मतःच इच्छाशक्ति, क्रियाशक्ति व ज्ञानशक्ति या तीन अत्यंत दुर्मिळ शक्ति अंतर्भूत आहेत.  या तीन शक्तींच्यामुळेच मनुष्यप्राणी हा सर्व प्राणिमात्रांच्यामध्ये सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ मानला जातो.  या तीन विशेष शक्तींच्या साहाय्यानेच मनुष्याने प्रचंड मोठ्या प्रमाणात विकास करून भौतिक जीवन अधिकाधिक समृद्ध केलेले आहे.

अंतःकरणामधील इच्छा पूर्ण करण्यासाठी क्रियाशक्ति हे साधन आहे.  केवळ मनामध्ये इच्छा, महत्त्वाकांक्षा करून किंवा स्वप्ने रंगवून इच्छापूर्ति होत नाही.  तर त्यासाठी कर्म करावे लागते.  कर्म करण्याची शक्ति म्हणजेच क्रियाशक्ति होय.

प्रत्येक मनुष्यामध्ये क्रियाशक्ति आहे.  फक्त मनुष्य आपल्याच आत असणाऱ्या या क्रियाशक्तीचा शोध घेत नाही.  तसेच, पुष्कळ वेळेला या शक्तीचा दुरुपयोग करतो.  प्रत्येकाने ठरविले, संकल्प केला तर प्रत्येक मनुष्य खूप मोठे कार्य करू शकतो.  आपल्याला अशक्य असे या विश्वात काहीही नाही.  या क्रियाशक्तीचाच अत्यंत विधायकपणे उपयोग करून आजपर्यंत सर्व श्रेष्ठ पुरुषांनी, संतांनी, वीर योद्ध्यांनी, स्वातंत्र्यवीरांनी विश्वामध्ये प्रचंड मोठे कार्य केलेले आहे.

परंतु सुसंस्कारांच्या अभावी जर त्याच क्रियाशक्तीचा विघातक मार्गाने विनियोग केला, तर ती क्रियाशक्ति पाशवी – विध्वंसक बनून मनुष्याचा, समाजाचा, राष्ट्राचा, अखिल मानवजातीचाही नाश करू शकते.  हा सर्व क्रियाशक्तीचा आविष्कार आहे.


- "श्रद्धा आणि अंधश्रद्धा" या परमपूज्य स्वामी स्थितप्रज्ञानंद सरस्वती लिखित पुस्तकामधून,  प्रथम आवृत्ति, नोव्हेंबर २०११   
- Reference: "
Shraddha Ani Andhashraddha" by Param Poojya Swami Sthitapradnyanand Saraswati, 1st Edition, November 2011
- हरी ॐ

No comments:

Post a Comment